Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Kosteloosbezwaar.nl (bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60681896).

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Kosteloosbezwaar.nl tot uitvoering van de opdracht;
1.2 Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst;
1.3 Opdracht: Het door Kosteloosbezwaar.nl trachten van het verlagen van de WOZ-waarde van het relevante object in de bezwaarfase bij de gemeente en/of in de beroepsfase bij de rechtbank;
1.4 Website: Kosteloosbezwaar.nl;
1.5 WOZ-waarde: de waarde van het object in het kader van de Wet op de Onroerende Zaakbelasting, zoals deze is vastgesteld door de relevante gemeente.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Kosteloosbezwaar.nl en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door het aanvinken van de algemene voorwaarden in het aanmeldproces en nadat alle stappen zijn doorlopen in het aanmeldproces op de website of indien de overeenkomst ondertekend is.
3.2 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.3 Partijen mogen bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan Kosteloosbezwaar.nl ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derde afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4.2 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Kosteloosbezwaar.nl bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
5.2 Indien Kosteloosbezwaar.nl derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtgever.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 Kosteloosbezwaar.nl is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, behoudens voorzover openbaarmaking voortvloeit uit of noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst.
6.2 Kosteloosbezwaar.nl is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Kosteloosbezwaar.nl voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
6.3 Tenzij daartoe door Kosteloosbezwaar.nl voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Kosteloosbezwaar.nl, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens zorg voor dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
6.4 Kosteloosbezwaar.nl zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1 Kosteloosbezwaar.nl behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, adviezen, (model-)contracten, werkwijzen en andere geestesproducten van Kosteloosbezwaar.nl, een en ander in de meest ruime zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel betreffende de werkzaamheden van Kosteloosbezwaar.nl.

Artikel 8: Vergoeding

8.1 De vergoeding die Kosteloosbezwaar.nl ontvangt is volledig afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
8.2 Indien het bezwaar van Kosteloosbezwaar.nl door de gemeente of belastingsamenwerkingsverband wordt gehonoreerd, voldoet de gemeente een proceskostenvergoeding. Deze ontvangt Kosteloosbezwaar.nl omdat opdrachtgever een beroepsmatige derde in heeft geschakeld. Deze proceskostenvergoeding is dan ook bestemd voor Kosteloosbezwaar.nl
8.3 De gebruikelijke gang van zaken is dat de gemeente de proceskostenvergoeding voldoet aan Kosteloosbezwaar.nl. Het kan gebeuren dat de gemeente de proceskostenvergoeding niet direct overmaakt op de rekening van Kosteloosbezwaar.nl maar op rekening van de opdrachtgever overmaakt. Opdrachtgever verplicht zich deze, op zijn beurt, weer over te maken naar Kosteloosbezwaar.nl binnen veertien dagen nadat dit bij opdrachtgever bekend is geworden middels een mail van Kosteloosbezwaar.nl.
8.4 Indien het bezwaar van Kosteloosbezwaar.nl niet wordt gehonoreerd door de gemeente ontvangt Kosteloosbezwaar.nl  geen vergoeding.
8.5 Dwangsommen (in het bijzonder de dwangsommen die zien op overschrijding van de redelijke termijn om uitspraak te doen op het bezwaarschrift) en schadevergoedingen die door gemeente of belastingsamenwerking over worden gemaakt, al dan niet op rekening van opdrachtgever, komen aan Kosteloosbezwaar.nl toe.

Artikel 9: Betaling

9.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen nadat opdrachtgever de vergoeding heeft ontvangen.
9.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder artikel 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is Kosteloosbezwaar.nl gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Kosteloosbezwaar.nl, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van complete voldoening.
9.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die Kosteloosbezwaar.nl maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
9.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10: Leveringstermijn bescheiden

10.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
10.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
10.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Kosteloosbezwaar.nl de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11: Opzegging

11.1 Opdrachtgever en Kosteloosbezwaar.nl kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. De opdrachtgever kan opzeggen met inachtneming van eventuele annuleringskosten of onkostenvergoeding.
11.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Kosteloosbezwaar.nl zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Kosteloosbezwaar.nl voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Kosteloosbezwaar.nl die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Kosteloosbezwaar.nl voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van een bedrag dat gelijk is aan het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.
12.2 In geval het fiscale werkzaamheden van Kosteloosbezwaar.nl betreft, vrijwaart opdrachtgever Kosteloosbezwaar.nl tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een dienst die Kosteloosbezwaar.nl aan opdrachtgever heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kosteloosbezwaar.nl.

Artikel 13: Vervaltermijn

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden in verband met werkzaamheden door Kosteloosbezwaar.nl. van opdrachtgever vervallen in ieder geval na drie maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Kosteloosbezwaar.nl waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Kosteloosbezwaar.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Kosteloosbezwaar.nl zijn woonplaats heeft.

Artikel 15: Wet Dwangsom/ingebrekestelling

15.1 Indien de gemeente of belastingsamenwerking niet tijdig uitspraak doet op de door ons ingediende bezwaarschriften, zullen wij voornoemde instantie daarvan in gebreke stellen. Kosteloosbezwaar.nl zal de benodigde werkzaamheden hiertoe verrichten en hierbij een beroep doen op de Wet Dwangsom en beroep. Indien geen uitspraak plaatsvindt of kosten op grond van de Wet Dwangsom niet worden vergoed gaat Kosteloosbezwaar.nl eventueel in beroep.
15.2 De eventueel uit de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen voortvloeiende dwangsommen en vergoedingen komen Kosteloosbezwaar.nl toe.

Artikel 16: Kosten griffierecht

16.1 Kosteloosbezwaar.nl schiet bij een (hoger) beroepsprocedure de griffiekosten voor. Bij een gegrond beroep zullen deze kosten worden vergoed aan opdrachtgever. Deze vergoeding komt daarna toe aan Kosteloosbezwaar.nl. indien het beroep ongegrond is, neemt Kosteloosbezwaar.nl de griffierechtkosten op zich.
16.2 Kosteloosbezwaar.nl zal indien opdrachtgever een rechtspersoon (Bijvoorbeeld een B.V.) betreft, in afwijking van artikel 16.1 de griffierechten niet voorschieten.

Artikel 17: Informatie uitwisseling

17.1 Informatie die door de opdrachtgever wordt aangedragen kan worden meegenomen in de bezwaarfase, beroepsfase, hoger beroepsfase en cassatiefase.
17.2 Gedurende de looptijd van de opdracht wordt opdrachtgever op de hoogte gehouden van de uitgevoerde handelingen. Alle communicatie met de gemeente/belastingsamenwerking, rechtbank, het gerechtshof en/of de Hoge Raad verloopt via Kosteloosbezwaar.nl.
17.3 Opdrachtgever heeft inzage in de uitspraak op bezwaar van de gemeente/belastingsamenwerking, uitspraak van de rechtbank, uitspraak van het gerechtshof en/of de uitspraak van de Hoge Raad.

Artikel 18: Geschatte besparing

Het gaat in het aanmeldproces om een schatting van de te besparen kosten. Kosteloosbezwaar.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een kleinere besparing dan genoemd in de berekening op het digitale aanmeldformulier.

Artikel 19: Ondertekening machtiging

Ter ondertekening van de machtiging accepteert Kosteloosbezwaar.nl zowel digitale handtekeningen als natte handtekeningen van machtgever.

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden