Opdrachtovereenkomst

Kosteloosbezwaar.nl gevestigd aan Het Sterrenbeeld 11 te ’s-Hertogenbosch, ten deze verbonden en vertegenwoordigd door J.W. Vugts;

en u, degene die zich aanmeldt bij kosteloosbezwaar.nl, hierna te noemen: ‘opdrachtgever’; verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1: Opdrachtgever

1.1 Opdrachtgever laat zich door Kosteloosbezwaar.nl als gemachtigde vertegenwoordigen inzake de in de machtiging opgestelde procedures betreffende de WOZ-waarden.
1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze opdrachtovereenkomst.

Artikel 2: Bescheiden

Na de totstandkoming van deze overeenkomst verstrekt opdrachtgever aan Kosteloosbezwaar.nl zo spoedig mogelijk een ondertekende machtiging.

Artikel 3: termijn

Opdrachtgever dient één werkdag voor het verstrijken van de wettelijke termijn van zes weken de in artikel 2 genoemde ondertekende machtiging aan te leveren.

Artikel 4: Kosteloos

4.1 Indien een bezwaar-, beroep- of hoger beroepschrift ongegrond wordt verklaard, is opdrachtgever niets verschuldigd. Bij verlaging van de WOZ-waarde is de gemeente of belastingsamenwerking verplicht een wettelijke proceskostenvergoeding uit te keren voor de door Kosteloosbezwaar.nl verleende rechtsbijstand en taxaties. De hoogte van de proceskostenvergoeding wordt vermeld in de definitieve uitspraak. De vergoeding van Kosteloosbezwaar.nl is gelijk aan deze proceskostenvergoeding.
4.2 Conform de machtiging verzoekt Kosteloosbezwaar.nl de gemeente of belastingsamenwerking om de proceskostenvergoeding rechtstreeks over te maken. Indien de gemeente of belastingsamenwerking de proceskostenvergoeding desalniettemin overmaakt op de rekening van opdrachtgever, zal de opdrachtgever een factuur ontvangen ter hoogte van de proceskostenvergoeding. Wanneer opdrachtgever geen proceskostenvergoeding ontvangt van de gemeente of belastingsamenwerking hoeft belanghebbende Kosteloosbezwaar.nl uiteraard niets te betalen.
4.3 Indien de gemeente of belastingsamenwerking de wettelijke proceskostenvergoeding op een te laag bedrag vaststelt, zal Kosteloosbezwaar.nl namens opdrachtgever een procedure starten bij de rechtbank of gerechtshof voor een correcte vaststelling van de vergoeding. De wettelijke proceskostenvergoeding die uit deze procedure volgt komt toe aan Kosteloosbezwaar.nl.
4.4 Indien de gemeente of belastingsamenwerking niet tijdig beslist op het bezwaarschrift, zal Kosteloosbezwaar.nl een ingebrekestelling aan hen doen toekomen waarbij het een dwangsom verbeurt. Indien de gemeente naar aanleiding van de ingebrekestelling nog altijd geen beslissing neemt, zal Kosteloosbezwaar.nl namens opdrachtgever een beroepsprocedure starten. De dwangsom die wordt verbeurd en de proceskostenvergoeding voor de beroepsprocedure komen toe aan Kosteloosbezwaar.nl.
4.5 Eventuele immateriële schadevergoedingen die voortvloeien uit de door Kosteloosbezwaar.nl gevoerde procedures komen ook toe aan Kosteloosbezwaar.nl.

Artikel 5: Annuleringskosten

Indien de opdrachtgever tijdens de bezwaar/beroepsprocedure de procedure intrekt (bijvoorbeeld naar aanleiding van contact met de gemeente) zonder schriftelijke toestemming van Kosteloosbezwaar.nl betaalt opdrachtgever Kosteloosbezwaar.nl een onkostenvergoeding van € 95,-. Deze onkostenvergoeding is noodzakelijk omdat Kosteloosbezwaar.nl door intrekking geen proceskostenvergoeding ontvangt van de gemeente/belastingsamenwerking.

Artikel 6: taxatierapport

In veel gevallen schakelt Kosteloosbezwaar.nl een taxateur in om de onroerende zaak te taxeren en een WOZ-taxatierapport op te stellen. Deze kan al dan niet inpandig plaatsvinden. Indien de WOZ-waarde niet wordt verlaagd, worden er geen kosten in rekening gebracht door Kosteloosbezwaar.nl. Bij een verlaging van de WOZ-waarde worden deze kosten door de gemeente of belastingsamenwerking vergoed.

Artikel 7: Akkoord

Door het op de website aanvinken van de volgende tekst: “U geeft kosteloosbezwaar.nl opdracht om kosteloos bezwaar te maken voor u, zoals in de opdrachtovereenkomst bedoelt en gaat akkoord met de opdrachtovereenkomst en de algemene voorwaarden”, verklaart opdrachtgever kennis te hebben genomen van de inhoud van de opdrachtovereenkomst en gaat men akkoord met de inhoud ervan.

© kosteloosbezwaar.nl | Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid | Disclaimer | Algemene voorwaarden